chmura
chmura
chmura
chmura
chmura
chmura

Kronika przedszkolna


Szanowni Państwo,

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów „0” – Białystok – Oficjalny Portal Miasta (www.bialystok.pl)

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja zasadnicza i uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 odbywa się
  z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminach określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Miasta Białystok.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 3. Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2015-2018, zamieszkałe w Białymstoku.
  Dzieci urodzone w 2019 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice  tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 roku) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po jej zakończeniu – na wolne miejsca.
  Rodzice zamieszkali poza obszarem Białegostoku mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
  Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2015) obowiązane są odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka zostanie wskazane inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej. 

Czynności dotyczące złożenia wniosku

 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice dziecka wypełniają w formie elektronicznej na stronie: https://bialystok.formico.pl lubodręcznie. Wnioski będą
  również do pobrania w każdym przedszkolu od 24 lutego 2021 r.
 • Rodzice wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych, w kolejności
  od najbardziej do najmniej preferowanego.
 • Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go podpisać i złożyć w formie papierowej wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie do 5 marca 2021 r. do godz. 15.00 w przedszkolu pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Opcjonalne istnieje możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem elektronicznym (profilem zaufanym). Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.
 • Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i  potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.
 • O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, lecz kryteria pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.