chmura
chmura
chmura
chmura
chmura
chmura

Kronika przedszkolna


featured image

Uwaga rodzice !

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXII/507/17 RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 27 lutego 2017 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ORAZ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK INFORMUJE SIĘ RODZICÓW, ŻE:

PODSTAWĄ OBNIŻENIA OPŁATY  ZA  PRZEDSZKOLE JEST:

  • Złożenie oświadczenia o przyznaniu  zasiłku rodzinnego w terminie: do końca sierpnia (obniżenie opłaty od dnia 1 września) lub do końca listopada (obniżenie opłaty od 1 grudnia)
  • Podanie dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu (karty) potwierdzającego  uczestnictwo  w  Programie Białostockiej Karty Dużej Rodziny (rodzina wielodzietna)
  • Złożenie oświadczenia o  posiadaniu  przez  dziecko orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia  o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych